• Nu er over de stranden overeenstemming is, komen duinen en duinrand aan bod.

Achterban beoordeelt nu kustpact

Bijeenkomsten ook voor fase twee: de duinen

WIJK AAN ZEE Noord-Hollandse natuurorganisaties organiseren op 22 en 23 november twee bijeenkomsten over de uitwerking van het landelijke kustpact voor de Noord-Hollandse kust. Zij zijn er tevreden over, nu is hun achterban aan het woord.

Tijdens de bijeenkomsten geven de organisaties een toelichting op het 'Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust' en het voorstel 'Strandzonering 2025'. Dit zijn plannen die met een groot aantal partijen, waaronder de natuurorganisaties, zijn gemaakt voor het Noord-Hollandse strand en nu bij diverse achterbannen besproken worden. Maar de bijeenkomsten zijn ook bedoeld om na te denken over de volgende stap waarbij het zal het gaan over de duinen en binnenduinrand.

DUIDELIJKHEID Bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025, dat bestaat uit een strandzoneringskaart met de toelichting van de strandzonering. Het is de eerste uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland. Met de toekomstplannen en afspraken wordt duidelijk op welke stranden de natuur, stilte en openheid voorrang krijgen en op welke stranden eventueel nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden.

TEVREDEN Landschap Noord-Holland, St. Duinbehoud, PWN, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland hebben (in overleg met Staatsbosbeheer en Waternet) in dit proces nauw samengewerkt en zijn tevreden over deze eerste stap. "Dit is echt winst voor de kust" volgens Ernest Briët van Landschap Noord-Holland. Briët: "Met de strandzonering is helder waar natuurstranden liggen. Daar zijn rust en ruimte veilig voor nieuwe bebouwing. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer bij. Uitzondering zijn drie rode sterlocaties: bij IJmuiden, Zandvoort en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen, bovenop al vergunde bouwlocaties. Daar tegenover staan de groene sterlocaties en de groene V's voor extra natuurontwikkeling. Het geheel overziend is er naar onze opvatting een goede balans tussen natuur, recreatie en economische ontwikkeling".

GROTE UITDAGING De natuurorganisaties verwachten dat die volgende fase, waarin over de duinen en de duinrand een pact moet worden afgesloten, een stevige uitdaging zal worden. En er moet ook afspraken gemaakt worden over de gedragscode voor strandactiviteiten en -evenementen die negatief uitwerken op natuur en landschap.

DATUM De bijeenkomst op de 22e is in Overveen, in Bezoekerscentrum Kennemerduinen (aanvang 19.45 uur) en die van donderdag 23 in Heiloo in het kantoor van Landschap Noord-Holland (aanvang 19.30 uur).