• Heleen Vink

Bestemmingsplan Wijk aan Zee door naar raad

BEVERWIJK / WIJK AAN ZEE Na twee inhoudelijke bespreekrondes, tientallen insprekers, en toelichting op het voorstel is het nu aan de raad: de fase van de besluitvorming komt eraan. In de raadscommissie bleek hiervoor voldoende steun te zijn. Hoe zat het ook alweer? De behandeling van het raadsvoorstel heeft plaatsgevonden door behandeling te spreiden over twee avonden. De eerste avond stond in het teken van de zienswijzen die omwonenden en belanghebbenden hadden ingediend. Aan de hand van een zienswijze kan een belanghebbende het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente, laten weten hoe over een het nieuwe bestemmingsplan gedacht wordt. De gemeente bepaalt met een bestemmingsplan de ruimtelijke ordening; wat mag waar wel (bijv. wonen en recreatie) en wat mag waar niet. ''Bouwen mogelijk maken'' Eind december 2018 bleek dat de optie om camping Aardenburg als ontwikkellocatie aan te wijzen, op veel verzet stuitte. Een petitie van zo'n 700 handtekeningen gaf uiting aan die weerstand. De gemeenschap van camping Aardenburg zag zich door deze plannen in zijn bestaan bedreigd. Portefeuillehouder Ferraro onderkende de zorgen die veel insprekers op dit punt hadden. Echter wees hij ook op de noodzaak, om het niet uit te sluiten. ''We hebben woningen nodig in de toekomst. Als die straks niet nodig blijken te zijn, dan hoeven we ook niet te bouwen. Maar we willen het wel mogelijk maken.'' Hij schetste een beeld waaruit bleek dat als het moet dit de enige mogelijkheid is binnen Wijk aan Zee om substantieel te kunnen bouwen. ''Gemiste kans'' GroenLinks gaf aan begrip te hebben voor de situatie van camping Aardenburg. Vroonhof zei dat zijn fractie pas een definitief standpunt zal innemen na de beraadslagingen. ''Wij vinden dit een heel moeilijk probleem, wij geven daar nu nog geen klap op en komen daar nog op terug.'' Het CDA wilde ''de boel niet dichttimmeren, en niet teveel op de details gaan zitten.'' Meiland sprak de wens uit om het college meer ambitie te laten uitstralen. En dat áls er gebouwd gaat worden, de jongere generatie wat nadrukkelijker op de voorgrond mag staan: ''woningbouw moet kunnen.'' Ten aanzien van die woningbouw was ook Hazeveld van Democraten Beverwijk helder. ''Willen we sociale woningbouw in Wijk aan Zee, dan zullen we onze eigen gronden moeten inzetten. Het is daarom niet meer dan terecht om het beschikkingsrecht als gemeente te hebben over de grond, om woningbouw mogelijk te kunnen maken.'' Niet alleen de mogelijkheid tot het bouwen op de ontwikkellocatie was onderwerp van gesprek. Voor de fractie van SamenBeverwijk was er sprake van een gemiste kans om de verhuur van woningen via Airbnb aan te pakken. Het viel woordvoerder Bal op dat het college daar geen expliciet standpunt over had. ''We hebben het nu over een nieuw bestemmingsplan: dit is onze kans. Nu moeten we die kans grijpen.'' De agenderingsdatum voor behandeling in de raad wordt binnenkort bekendgemaakt.