• Fons Bennink.

    D66

Fons Bennink (D66): 'Binnenstedelijk valt nog genoeg te bouwen; kijk maar naar Wijk aan Zee'

REGIO De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Fons Bennink van D66.

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

De rol van de provincie gaat vooral worden gemerkt als het gaat om de energietransitie. Hoe gaan we betaalbare duurzame energie vinden voor onze woningen en mobiliteit? Sommige partijen opperen een kerncentrale maar D66 wil inzetten op wind, zon, aardwarmte en waterstof. Jouw keuze is daarbij echt richtinggevend. 

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Nee, binnenstedelijk zijn nog voldoende (her)ontwikkellocaties. De woonkwaliteit van veel gebieden in onze provincie is hoog omdat je binnen tien minuten in de duinen of polder bent. Het zou onverstandig zijn dit op te offeren voordat alle binnenstedelijke locaties zijn ontwikkeld. Dat dit een realistische optie is zien we bijvoorbeeld bij het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee. 

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio? 

Het is vooral belangrijk dat de kwaliteit en bereikbaarheid van bezoekwaardigheden goed is. De 'full Dutch experience' voor een toerist is volgens mij op een huurfiets vanaf een treinstation naar een recreatiegebied of strand. De provincie kan zorgen voor de kwaliteit van deze verbindingen en promotie van de trips. 

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Overal extra asfalt blijkt geen oplossing te zijn en de prioriteit moet daarom vooral liggen bij OV en de fiets. Voor de kwaliteit van het fietsnetwerk in onze regio is het kanaal de grote barrière. De pont of een hoogwaardiger alternatief is een echte 'missing link' om het fietsnetwerk tot een succes te maken. 

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Zie bijvoorbeeld het plan 'Amsterdam Wetlands'. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren? 

Het is belangrijk om bodemdaling te stoppen én om te zorgen dat landbouw op een hedendaagse manier kan worden uitgevoerd.  Inwoners, provincie en landbouwers hebben een gezamenlijk belang om een toekomstbestendige methode te ontwikkelen voor het gebruik en beheer van deze gebieden.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij) het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?  

Het betreft vooral dennen die allen in dezelfde periode zijn geplant en dus ook ongeveer gelijktijdig sterven. Door nu ruimte te maken voor nieuwe (loof)bomen en bosschages krijgt het duin de kans om natuurlijker terug te groeien. De informatievoorziening over deze beheermethode verdient meer aandacht zodat duinbezoekers begrijpen wat het proces is. 

[Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen? Zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond? 

D66 wil dat we in 2030 in de provincie op alle plekken voldoen aan de strenge Europese richtlijnen voor gezonde lucht. Wat D66 betreft moeten bedrijven zich aan dezelfde regels houden. De provincie moet streng toezien op naleving van deze regels. Wij willen de bedrijven wel ondersteunen in de transitie naar schonere productie met behoud van werkgelegenheid.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Op zee liggen betere kansen voor windenergie dan op land maar ook daar zijn opties. Voor het voorkomen van wateroverlast of droogte zal veel inspanning nodig zijn. Water hoort niet in een buis en het realiseren van betrouwbare alternatieven voor extreme weertypen is noodzakelijk.