• John van Nimwegen.

    CDA

John van Nimwegen (CDA): 'Velserboog en verbinding A8-A9 snel aanleggen'

BEVERWIJK De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer John van Nimwegen van het CDA. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

Provinciale Staten beslissen over Ruimtelijke Ordening, waar worden bijvoorbeeld nieuwe woningen gebouwd. Mobiliteit, waar leggen we nieuwe wegen en hoe is ons OV ingericht. Milieu, wat zijn onze klimaatopgaven, hoe gaan we die behalen en op welke gronden wordt dat gerealiseerd. De woningnood is voor het CDA het belangrijkste thema en de toestemming, als gemeenten dat willen, om buiten bebouwd gebied te bouwen moet gegeven worden.

Dus de provincie moet bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Ja dat moeten we toestaan, als gemeenten daar behoefte aan hebben. We hebben het vertrouwen dat de gemeenten, met ook een democratisch gekozen bestuur, hier de juiste keuze in kan maken.

[De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie Holland boven Amsterdam opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om
de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?]

Het CDA wil graag een toeristen OV-kaart invoeren, zodat ze één ticket kunnen kopen om daar de hele provincie mee in te trekken. Met de trein ben je namelijk zo in alle prachtige steden die Noord-Holland rijk is.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

De bereikbaarheid staat zo onder druk dat kiezen voor alleen asfalt of openbaar vervoer geen optie is om de druk te verlichten. In alle vormen van vervoer moet geïnvesteerd worden, dus ook in bijvoorbeeld fietssnelwegen, maar zeker ook in verbetering van snelwegen en OV. CDA wil de verbinding A8/A9 daarom zo spoedig mogelijk aanleggen. Dit mag overigens niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de Broekpolder. Dat hebben wij in ons verkiezingsprogramma duidelijk gesteld. Voor een goede toegang tot de A9 willen we voor de inwoners ten zuiden van het kanaal ook de zogenaamde Velserboog realiseren.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer natuurbeheerders worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Nee, het CDA is voorstander van peil volgt functie. Je kunt niet zomaar delen van de grond onder water zetten zonder goed alternatief plan voor de telers op die gebieden. Boeren moeten wel rendabel kunnen boeren.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap i n het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op en inspraak mogelijk op het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

De bomenkap is onderdeel van een plan om de oorspronkelijke natuur in de duin te herstellen en de biodiversiteit te verhogen. Er wordt slechts een beperkt stuk bos gekapt om een klein stuk duin weer om te vormen tot stuifduinen. Het CDA onderkent de noodzaak van de kap, maar begrijpt ook de gevoeligheid. Het CDA wil dat bekeken wordt of de tweede en derde fase van het plan aanpassing behoeven. Met name de kap van de bomen bij Kaapnol ligt gevoelig dus als daar een aanpassing mogelijk is, zou dat mooi zijn, vindt het CDA.

[Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen? Zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de
IJmond?]

Het CDA maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit rondom Tata Steel. Toch zijn we ons ook bewust van het belang van Tata voor de economie en de enorme werkgelegenheid die de fabrieken bieden. CDA denkt dat in overleg met Tata oplossingen gezocht moeten worden. Uiteraard vanuit de provinciale verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de bevolking en met de (gezags)middelen die de provincie tot zijn beschikking heeft in de 'achterzak'. Wat Tata betreft wil het CDA nu snel inzetten op andere oplossingen voor de stofuitstoot, met name de bouw van een hal waardoor stofdeeltjes niet in de lucht komen.
 
Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

Het CDA wil realistisch, betaalbaar en slim de klimaatdoelen van Parijs halen. Dit betekent dat voor zonne-energie op daken voorrang krijgt op zonneweides, dat is namelijk een niet optimaal gebruik van kostbare grond. Maar het betekent ook windenergie geplaatst wordt op plaatsen waar daar draagvlak voor is, zoals op industrieterreinen en langs snelwegen. Ook voor Noord-Holland is het goed om te kijken naar de mogelijkheden van geothermie en restwarmte en hoe die, vooral in de stedelijke gebieden, met warmtenetten gedistribueerd kan worden.